GIFTEN/ANBI


GIFTEN/ANBI

Naam: Evangelische Gemeente Leusden
RSIN: 822639403
Postadres: Postbus 271, 3830 AG Leusden
Email: info@egl-leusden.nl

Giften:
De giften voor de Evangelische Gemeente Leusden zijn belasting aftrekbaar (ANBI). Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL70 INGB 0000145618 ten name van de Evangelische Gemeente Leusden.
Doelstelling:
Het kerkgenootschap heeft ten doel mensen te brengen tot de kennis van Gods verlossing en genade, hen te onderwijzen in het Woord van God en als getuigenis van de Here Jezus in de wereld uit te zenden. Haar missie is om mensen te helpen geestvervulde, toegewijde discipelen van Jezus te worden.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan:
1.    Het houden van samenkomsten waar de aanbidding van God en prediking van het Woord van God centraal staat
2.    Het houden van gemeenteavonden, fellowshipavonden en kringavonden met als doel elkaar te informeren, om te zien naar elkaar en elkaar op te bouwen.
3.    Het houden van periodieke Bijbelstudie- en wekelijkse Gebedsbijeenkomsten om elkaar op te bouwen in het geloof en samen te bidden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
4.    Deelnemen aan interkerkelijke activiteiten in Leusden en in de regio.
5.    Mensen te helpen uitgezonden te worden in zending en evangelisatie, zowel in eigen land als in het buitenland.

Actueel verslag activiteiten:
In 2016 zijn er elke zondag samenkomsten gehouden. Na iedere samenkomst was er gelegenheid tot het drinken van koffie of thee. Verder is er een extra Kerstdienst gehouden en een dankdienst op Oudejaarsavond.
Daarnaast zijn vier fellowshipavonden gehouden waar gezamenlijke gegeten werd. Er zijn twee gemeenteavonden gehouden, waarin over financiële en huishoudelijke aangelegenheden is gesproken. Ook zijn er enkele studieavonden geweest, waar op één van deze avonden een spreker uit het buitenland is geweest.
Jaarlijks wordt een tiende deel van het gemeentebudget besteed aan zendingsprojecten. In 2016 is ondersteuning gegeven aan een gemeente in India, aan de zendingsorganisatie People International en aan Life4Israël.
Bestuurssamenstelling:
Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden met de volgende functies: voorzitter, secretaris en penningmeester.
Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor de uitoefening van hun bestuurstaken. De voorganger ontvangt een vergoeding voor de uitoefening van zijn taak. In het algemeen geldt dat daadwerkelijk gemaakte kosten, die met toestemming van de leiding  voor de gemeente gemaakt worden, gedeclareerd kunnen worden.          
Share by: